Względna objętość komory kwasowej jako biomarker związany z lizosomalnym spichrzaniem

Zaburzenia przechowywania lizosomalnego (LSD) występują z częstością na każde 5000 urodzeń żywych i są częstą przyczyną pediatrycznych chorób neurodegeneracyjnych. Stosunkowo niewielka liczba pacjentów z LSD i brakiem zwalidowanych biomarkerów stanowią poważne wyzwanie dla projektu badań klinicznych. W tym przypadku ocenialiśmy zastosowanie dostępnej w handlu sondy fluorescencyjnej Lysotracker, która może być stosowana do pomiaru względnej objętości kwasowego przedziału krążących komórek B jako potencjalnie uniwersalnego biomarkera dla LSD. Dokonaliśmy walidacji tej metryki w mysim modelu choroby Niemanna-Picka typu C1 (NPC1) LSD oraz w prospektywnym 5-letnim międzynarodowym badaniu pacjentów z NPC. Dzieci z NPC miały zwiększoną objętość komory kwasowej, która korelowała z nasileniem klinicznym dostosowanym do wieku i była zmniejszona w odpowiedzi na leczenie miglustatem, zatwierdzonym przez Europejską Agencję Leków aprobowanym lekiem, który, jak wykazano, zmniejsza liczbę neuropatologii związanych z NPC1. Continue reading „Względna objętość komory kwasowej jako biomarker związany z lizosomalnym spichrzaniem”

Względna objętość komory kwasowej jako biomarker związany z lizosomalnym spichrzaniem ad 8

Modele regresji liniowej (w tym modele z splajnami) zostały wyposażone w metody największej wiarygodności; Nieliniowe modele regresji dopasowano stosując metody najmniejszych kwadratów. Modele regresji z ograniczoną liczbą skończonych klas zostały dopasowane za pomocą modułu flexmix z zestawu R (25) w celu zdefiniowania składników całkowitego wyniku klinicznego w funkcji wieku; liczba składników została wybrana poprzez zminimalizowanie Bayesian Information Criterion. Kawałek regresji liniowej modele zostały wyposażone przy użyciu pakietu R SiZer (26). Skorygowane wartości P dla porównań parami uzyskano za pomocą poprawki Benjaminiego-Hochberga (27). Wszystkie obliczenia przeprowadzono w języku R i środowisku obliczeń statycznych (wersja 2.14.2, http://www.R-project.org). Continue reading „Względna objętość komory kwasowej jako biomarker związany z lizosomalnym spichrzaniem ad 8”

Rola heterologicznych połączeń między czerniakiem a komórkami śródbłonka w przerzutach ad 8

Z drugiej strony, komórki F10 rzadko wykazywały sprzęganie barwnika z komórkami śródbłonka w dowolnym punkcie czasowym, co wskazuje, że komórki F10 są populacją komórek z niedoborem sprzężonej z dyfuzją. Zbadaliśmy, czy taka różnica w zdolności GJIC może być związana z przerzutami komórek F10 i BL6. Wszystkie trzy klony F10 sprzężone z barwnikiem, otrzymane przez transfekcję Cx26 typu dzikiego, miały spontaniczne przerzuty jak komórki BL6. Trzy z pięciu klonów BL6 z niedoborem sprzęgania barwników, otrzymane przez transfekcję dominującymi negatywnymi postaciami Cx26, znacząco zmniejszyły spontaniczny potencjał przerzutowy. Z drugiej strony zmniejszenie liczby kolonii przerzutowych było niewielkie w dwóch klonach BL6 reszty. Continue reading „Rola heterologicznych połączeń między czerniakiem a komórkami śródbłonka w przerzutach ad 8”

Geny związane z uczuleniem macicy a 1 (USAG-1), nowy antagonista BMP eksprymowany w nerce, przyspiesza uszkodzenie rurki ad 7

Wprowadziliśmy gen nlacZ i kasetę PGK-NeoR w przeciwnej orientacji transkrypcyjnej do genu USAG1. Komórki ES transfekowano liniowym wektorem docelowym przez elektroporację i selekcjonowano za pomocą pożywki zawierającej G418. Homologiczne rekombinanty badano i identyfikowano za pomocą genomowej analizy Southern blot z mapowaniem sond HincII-EcoRI poza 5. ramię homologiczne (rysunek 1A). Uzyskano homologiczne rekombinowane klony komórek ES, a prawidłową rekombinację potwierdzono metodą Southern blot (Figura 1B), jak również analizy PCR. Continue reading „Geny związane z uczuleniem macicy a 1 (USAG-1), nowy antagonista BMP eksprymowany w nerce, przyspiesza uszkodzenie rurki ad 7”

Identyfikacja onkogenów fuzji kinaz w raku tarczycy wywołanym promieniowaniem popromiennym ad 7

W przypadku rearanżacji RET / PTC, przebadano pod kątem niezrównoważonej ekspresji eksonów 12 i 13 w stosunku do eksonów 10 i 11 RET, które flankują wspólny punkt przerwania w intronie 11, za pomocą ilościowego RT-PCR (Suplementowa Figura 1). Próbki, w których ekspresja egzonów 12 i 13 była większa niż eksony 10 i 11, były amplifikowane parami starterów obejmującymi określone punkty przerwania we wszystkich znanych odmianach RET / PTC. Fuzje AKAP9-BRAF, PAX8-PPARG i NTRK1 badano przesiewowo za pomocą RT-PCR. Genomowy DNA analizowano również za pomocą spektrometrii mas Sequenom w celu zbadania mutacji w gorącym miejscu w genach raka tarczycy, w tym RET, NRAS, KRAS, HRAS, BRAF, PIK3CA i AKT1 (31). Dające sparowane końce biblioteki cDNA RNA-seq przygotowano przy użyciu zestawu do przygotowania próbki mRNA-Seq Sample v2 (Illumina). Continue reading „Identyfikacja onkogenów fuzji kinaz w raku tarczycy wywołanym promieniowaniem popromiennym ad 7”

Stabilny, utajony rezerwuar dla HIV-1 w spoczynkowych limfocytach T CD4 + u zakażonych dzieci ad 8

Potwierdzają to nasze badania podłużne, które wykazują bardzo niewielki rozkład w tym stabilnym, utajonym zbiorniku po pierwszych 3 miesiącach terapii, w którym to czasie następuje opóźnienie w postaci przedwczesnego opóźnienia. Porównując ukryty rezerwuar HIV-1 u dzieci i dorosłych, można wyciągnąć następujące wnioski. Po pierwsze frakcja latentnie zainfekowanych komórek jest podobna. Średnia częstotliwość latentnie zakażonych spoczynkowych limfocytów T CD4 + u dzieci leczonych HAART była podobna do tej zmierzonej u leczonych dorosłych (średnio 0,4 vs. 0,8 na milion spoczynkowych limfocytów CD4 +, odpowiednio). Continue reading „Stabilny, utajony rezerwuar dla HIV-1 w spoczynkowych limfocytach T CD4 + u zakażonych dzieci ad 8”

Interakcje selektynowo-mucynowe jako prawdopodobne wyjaśnienie molekularne dla związku zespołu Trousseau z śluzowymi gruczolakorakami ad 7

Co zaskakujące, agregacja płytek pozostała niezmieniona, nawet gdy hamowaliśmy in vivo aktywność trombiny poprzez wspólne hirudynę z mucyną (patrz Figura 4a). Aby sprawdzić, czy hirudyna działa w warunkach in vivo, zbadaliśmy bardziej szczegółowo mikrourombi płytki krwi, szczególnie skupiając się na fibrynie (wskaźniku aktywności trombiny) oraz na płytkach krwi i leukocytach (Figura 4c). Podczas gdy hirudyna w tej samej dawce zapobiegała odkładaniu się fibryny w obrębie i wokół wszystkich mikroukładów kostnych, agregacja płytek nie uległa zmianie. Morfologia agregatów płytek krwi w obecności hirudyny wyglądała nieco inaczej, prawdopodobnie dlatego, że nici fibryny nie były dostępne do konsolidacji agregatów. Ponieważ mucyna spowodowała niewielką agregację płytek krwi u myszy z niedoborem selektyny (patrz Figura 3), następnie badaliśmy działanie heparyny i hirudyny u tych myszy. Continue reading „Interakcje selektynowo-mucynowe jako prawdopodobne wyjaśnienie molekularne dla związku zespołu Trousseau z śluzowymi gruczolakorakami ad 7”

SS-56, nowy komórkowy cel odpowiedzi autoprzeciwciał w zespole Sjögrena i układowym toczniu rumieniowatym ad 6

W przeciwieństwie do tego, dramatyczne hamowanie (> 80%) można było zauważyć, gdy zastosowano takie samo stężenie białka SS-56. Obecność przeciwciał w ludzkich surowicach przeciwko rekombinowanemu SS-56 została również potwierdzona metodą Western blot (Figura 6a). Ponadto okazało się, że surowice od trzech z sześciu badanych pacjentów rozpoznają natywne białko SS-56 w ekstraktach komórek HeLa (Figura 6b). Co ciekawe, surowice dodatnie od różnych pacjentów wykazywały różne profile przeciwciał (Figura 6b) reagujące same z antygenem SSA (linia 1); z białkami SSA, SSB i SS-56 (linia 2); lub tylko z SS-56 (linia 3). Żadna z pięciu badanych próbek surowicy od zdrowych kontroli nie wykazała reaktywności z żadnym z białek SS (ścieżka 4). Continue reading „SS-56, nowy komórkowy cel odpowiedzi autoprzeciwciał w zespole Sjögrena i układowym toczniu rumieniowatym ad 6”

Dożywotnia ekspozycja na rozpuszczalny TGF- antagonista chroni myszy przed przerzutami bez niepożądanych skutków ubocznych ad 7

Średni poziom w surowicy 930 ng / ml byłby wystarczający do zneutralizowania 5 ng / ml TGF-a, co jest czymś więcej niż nasyceniem dla większości znanych odpowiedzi biologicznych. Tak więc ilość SR2F u tych starszych myszy była potencjalnie większa niż wystarczająca do neutralizacji endogennego TGF-a. Pomimo tych wysokich poziomów SR2F, nie było wzrostu częstości zmian nowotworowych w żadnym narządzie u starzejących się myszy MMTV-SR2F w porównaniu z kontrolami FVB / NCr (Tabela 1). Średnia liczba guzów na mysz wynosiła 1,5. 1,1 (n = 20) dla myszy SR2F i 1,6. Continue reading „Dożywotnia ekspozycja na rozpuszczalny TGF- antagonista chroni myszy przed przerzutami bez niepożądanych skutków ubocznych ad 7”

Rozszerzająca się depresja korowa aktywuje i podwyższa MMP-9 ad 6

Po urazowym uszkodzeniu mózgu, EBA zmniejsza się w strefie korowej stłuczenia (47) i niedokrwiennego mózgu (48). Jednak nie możemy stwierdzić na podstawie istniejących danych, czy EBA, laminina lub ZO-1 jest bezpośrednio rozszczepiane przez MMP w tym modelu. Jednak utrata ZO-1, krytycznego wewnątrzkomórkowego białka o wąskim złączu (20) i utraty immunoreaktywności lamininy (49) są zgodne z dysfunkcją BBB. Kakinuma i in. odkryli, że wytwarzanie lamininy jest zmniejszone w astrocytach, gdy zwiększa się przepuszczalność BBB w odpowiedzi na obrażenia spowodowane przeziębieniem (49). Continue reading „Rozszerzająca się depresja korowa aktywuje i podwyższa MMP-9 ad 6”